Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

EGITIM YÖNETIMI
   
      HABERLER
Egitim Haberleri
Genel Haberler
Ulusal Basin
      MiZAH

Fikra
Karikatür
Bilmece
Hikaye
Resimler
Dogum Günü
Kilo Hesabi

      ANKET

      DOST SiTELER

Tem-Sen
Egitim Haber
Egitim Bilim
Atatürk
Tübitak
Egitim.com
Beyaz Nokta
Baskent
Elma.net
Odev Sitesi
Ogretmenler Sitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR ve HiZMETLiLER

   Memur ve Hizmetliler
           · Memur-Hizmetli Görev ve Sorumluluklari
          
 Memur-Hizmetli Görev ve Sorumluluklari


GÖREV ve SORUMLULUKLARI


657 Sayili Devlet Memurlari Kanununda belirtilen ;
Devlet memurlari, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasina ve kanunlarina sadakatla bagli kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarini sadakatla uygulamak zorundadirlar. Devlet memurlari bu hususu "Asli Devlet Memurluguna" atandiktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarinca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacaklari yeminle belirtirler ve özlük dosyalarina konulacak asagidaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve baslarlar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasina, Atatürk Inkilap ve Ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiligine sadakatla bagli kalacagima; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarini milletin hizmetinde olarak tarafsiz ve esitlik ilkelerine bagli kalarak uygulayacagima; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel degerlerini benimseyip, koruyup bunlari gelistirmek için çalisacagima; insan haklarina ve Anayasanin temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karsi görev ve sorumluluklarini bilerek, bunlari davranis halinde gösterecegime namusum ve serefim üzerine yemin ederim.
Devlet memurlari siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kisi veya zümrenin yararini veya zararini hedef tutan bir davranista bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, irk, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayirim yapamazlar; hiçbir sekilde siyasi ve ideolojik amaçli beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katilamazlar.
Devlet memurlari her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasina ve kanunlarina aykiri olan, memleketin bagimsizligini ve bütünlügünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenligini tehlikeye düsüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Ayni nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplasmaya, tesekküle veya dernege katilamazlar, bunlara yardim edemezler,
Devlet memurlari, resmi sifatlarinin gerektirdigi itibar ve güvene layik olduklarini hizmet içindeki ve disindaki davranislari ile göstermek zorundadirlar. Devlet memurlarinin isbirligi içinde çalismalari esastir.
Devlet memurlarindan sürekli veya geçici görevle veya yetisme, inceleme ve arastirma için yabanci memleketlerde bulunanlar Devlet itibarini veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranislarda bulunamazlar.
Devlet memurlari amiri olduklari kurulus ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamaninda ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptirmaktan, maiyetindeki memurlarini yetistirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve esitlik içinde davranir. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanir.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykiri emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
Devlet memurlari kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafindan verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve dogru yürütülmesinden amirlerine karsi sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldigi emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykiri görürse, yerine getirmez ve bu aykiriligi o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazi ile yenilerse, memur bu emri yapmaga mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden dogacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teskil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliginin korunmasi için kanunla gösterilen istisnalar saklidir.
Devlet memurlari, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malini korumak ve her an hizmete hazir halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadirlar.
Devlet memurunun kasit, kusur, ihmal veya tedbirsizligi sonucu idare zarara ugratilmissa, bu zararin ilgili memur tarafindan rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastir.
Zararlarin ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanir. Ancak fiilin meydana geldigi tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt ayliginin yarisini geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararina göre ilgili memurca ödenir.
Kisiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak ugradiklari zararlardan dolayi bu görevleri yerine getiren personel aleyhine degil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki degerli kagitlarin ilgili personel tarafindan zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafindan hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakki saklidir.
12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararlarin nevi, miktarlarinin tespiti, takibi, amirlerin sorumluluklari ve yapilacak islemlerle ilgili diger hususlar Basbakanlikça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.
Devlet memurlari, kendileriyle, eslerine ve velayetleri altindaki çocuklarina ait tasinir ve tasinmaz mallari, alacak ve borçlari hakkinda, özel kanunda yazili hükümler uyarinca, mal bildirimi verirler.
Devlet Memurlari, kamu görevleri hakkinda basina, haber ajanslarina veya radyo ve televizyon kurumlarina bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanin yetkili kilacagi görevli illerde valiler veya yetkili kilacagi görevli tarafindan verilebilir
Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunlarin yetkili, kildigi personel disin da hiç bir kimse tarafindan açiklanamaz. Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller disina çikarilmamasi ve iadesi:
Devlet memurlari görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller disina çikaramazlar, hususi islerinde kullanamazlar.
Devlet memurlari görevleri icabi kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdigi zaman iade etmek zorundadirlar. Bu zorunluluk memurun mirasçilarina da samildir.

Ilkögretim Kurumlari Yönetmeliginde belirtilen ;

Iç Hizmetler Sefi
Memur sayisi üç ve daha yukari olan ögretim kurumlarinda, müdür tarafindan memurlardan biri iç hizmetler sefi olarak görevlendirilir, iç hizmetler sefi, okula ait bina, esya ve tesislerin bakim, onarim, koruma, kayit, düzen ve temizlik gibi hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Ayrica demirbas esya sayini komisyonu ile muayene komisyonunun tabiî üyesidir.
Iç hizmetler sefi, hizmetliler arasinda is bölümü yapar, çalismalarini düzenler ve izler. Görevlerinde okul müdürü ve yardimcilarina karsi sorumludur.
Iç hizmetler sefinin bulunmadigi kurumlarda müdür yardimcilarindan biri bu amaçla görevlendirilir. Müdür yardimcisinin bulunmamasi durumunda ise bu görevleri okul müdürü yapar.

Idari Isler ve Daktilo Memurlari
Idarî isler ve daktilo memurlari, müdür veya müdür yardimcilari tarafindan kendilerine verilen yazi ve daktilo islerini yaparlar. Gelen ve giden yazilarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazilanlarin asil veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazirlarlar. Kendilerine teslim edilen gizli ya da sahislarla ilgili yazilarin saklanmasindan ve gizli tutulmasindan sorumludurlar. Memur, ögretmen ve hizmetlilerin özlük dosyalarini tutar ve bunlarla ilgili degisiklikleri günü gününe islerler. Arsiv islerini düzenlerler.
Bu memurlarin birden fazla olmasi halinde okul müdürlügünce aralarinda is bölümü yapilir.

Hesap Isleri Memuru
Okulun ögretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerine ait aylik, ücret, sosyal yardim, yolluk, saglik, vergi iadesi gibi özlük haklarinin zamaninda hak sahiplerine verilmesini saglar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalarinda saklar.
Okulla ilgili malî isleri takip eder, is ve islemleri yapar ve bunlarla ilgili yazi, belge, defter ve dosyalarin düzenlenmesini ve saklanmasini saglar.
Hesap isleri memuru unvani ile atanan elemani bulunmayan okullarda, bu hizmetler okul müdürlügünce görevlendirilecek memurlardan biri tarafindan yürütülür.

Ambar Memuru
Satin alinan yiyecek, yakacak, temizlik ve diger maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili islemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerektiginde kullanilmak üzere
ambarda saklar.
Ambar ayniyat mutemetligini, "Ayniyat Talimatnamesi"ne uygun olarak yapar.
Nöbetçi ögretmen, asçi, varsa iç hizmetler sefi ile birlikte tabela geregince günlük erzak, yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan çikarir ve ilgililere teslim eder.

Ayniyat ve Depo Memuru
Okulun bütün demirbasindan sorumlu olan ayniyat ve depo memuru, demirbas esya ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü islemin "Ayniyat Talimatnamesi"ne uygun olarak yürütülmesini saglar.
Ayniyat memuru, ayniyat ve demirbas sayim komisyonunun tabiî üyesidir.

Döner Sermaye Memurlari
Döner sermayeli okullarda döner sermaye saymani, döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedari görevlendirilir.
a) Döner sermaye saymani, döner sermayenin iç ve islemlerim, ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanlik emirlerine göre yürütür.
b) Ambar memuru, döner sermaye ambarina giren ve çikan mallarin ve esyanin kaydini tutar, korunmasini saglar.

Kitaplik Memuru
Okul kitapligini, "Okul Kütüphaneleri Yönetmeligi"ne göre düzenler, is ve islemlerini yürütür.
Kitaplik ayniyat mutemetligini, "Ayniyat Talimatnamesi" ne uygun olarak yapar.

Saglik Personeli
Okuldaki ögrenci ve diger personelin saglik isleri ile ilgili her türlü isleri yapmakla yükümlüdürler.
Ayrica, yatili ve pansiyonlu okullardaki saglik personeli, görevlerini "Millî Egitim Bakanligina Bagli Okul Pansiyonlari Yönetmeligi"ne göre yürütürler.

Soför
Okula tahsis edilen okul tasitinin zimmetim üzerine alir ve tasitin kullanilmasindan ve bakimindan sorumlu olur.

Asçi
"Millî Egitim Bakanligina Bagli Okul Pansiyonlari Yönetmeligi" nde belirtilen görevleri yapar.
Asçi, okul müdürü, müdür yardimcisi, nöbetçi ögretmen, okul doktoru, iç hizmetler sefi ve varsa diyet uzmanina karsi sorumludur.

Asçi Yardimcilari
''Millî Egitim Bakanligina Bagli Okul Pansiyonlari Yönetmeligi"nde belirtilen görevleri yapar.
Asçi yardimcisi, okul müdürü, müdür yardimcisi, iç hizmetler sefi ve asçiya karsi sorumludur.

Kaloriferci
Kalorifer dairesi ile ilgili hizmetleri yapar, burasini temiz, düzenli ve hizmete hazir tutar.
Kaloriferin çalismadigi zamanlarda okul yönetimince verilecek isleri yapar.
Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardimcisina, nöbetçi ögretmene varsa iç hizmetler sefine karsi sorumludur.

Bahçivan
Yapilacak plana uygun olarak, okulun bahçe ve parkini düzenler, tarim ögretmeni ile is birligi içinde çalisir.

Gece Bekçisi
Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiligi yapan hizmetli nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenligini saglar.
Bu görevleri yaparken okul müdürüne, ilgili müdür yardimcisina, nöbetçi ögretmene, varsa iç hizmetler sefine karsi sorumludur.
Hizmetli sayisi iki ve daha az olan okullarda gece bekçiligi görevi yürütülmez. Durum en yakin emniyet birimine yazili olarak bildirilir.

Teknisyenler
Okulun Imkan ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine onarimlari, su, havagazi, kalorifer tesisatlari, marangozluk ve benzeri Isleri görmek üzere teknisyenler bulunur. Bunlar kendilerine okul yönetimince verilecek görevleri yaparlar.

Diger Yardimci Personel
Yardimci hizmetler sinifi personeli, okul yönetimince yapilacak planlama ve is bölümüne göre her türlü yazi ve dosyayi dagitmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karsilamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydinlatma ve isitma yerlerinde çalismak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çikarilan her türlü araç-gereç ve malzeme ile esyayi tasima ve yerlestirme islerini yapmakla yükümlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine, nöbetçi ögretmene, varsa iç hizmetler sefine karsi sorumludurlar.

Duyurma
Okulun yardimci hizmetler ve genel idare hizmetleri sinifindaki personelin, görevleri ile ilgili yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere asilir.

Çalisma Süresi
Egitim-Ögretim hizmetleri sinifi disinda kalan personelin görev ve çalisma saatleri okul müdürlügünce mevzuata göre belirlenir.

Personelin Haftalik Izni
Yatili ve pansiyonlu ilkögretim kurumlarinda bütün hafta çalisan personelin haftalik izinleri, görevlerini aksatmayacak sekilde toplu olarak veya belli süreler halinde verilir.